Business

ELEKTRONIKA AUTOMOBILA I 4 TAKTNI MOTORI PDF

– 4. ZAGREB AUTO SHOW Međunarodni salon automobila, .. (izbor vozila/ motora Salona) Organizatori: Grad Zagreb i Zagrebački velesajam 4- taktni, 1 cilindar ccm 8,1 kW/11 KS 10,8 CVT čelični mm. Specijalni šarnir od inoxa extra ìvrsti, sjajni, za poklopce motora ili “teške upotrebe”. Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE Peraja 40/70 Ks 4- taktni TELEFONA //ELEKTRONIKE – NOSA9I NAO9ALA I OSTALIH PREDMETA Za fiksiranje plovila na krov automobila ili kolica za vuìu pomoêu pramìanih i. O v o n a r o č ito v a ž i za s is te m e p a lje n ja, je r o tk a z iv a n je p a lje n ja p r ilik o m n e k o g p r e tic a n ja m o ž e im a ti fa ta ln e p o s le d ic e A u to r.

Author: Tauzragore Fenrigis
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 14 October 2007
Pages: 15
PDF File Size: 5.73 Mb
ePub File Size: 5.18 Mb
ISBN: 173-9-42400-670-5
Downloads: 99822
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malajas

One day the fan stopped working on my Renault Megane 1. Elektronska regulacija napona — 1. Its quite mtori easy component to get to, its found just below the air filter housing, and is held in with 2 10mm bolts and an electrical connector, a quick clean usually gets it fixed.

Elektronika Automobila i 4-taktni motori by Radovan Marin

Merenje broja obrtaja motora 2. Bafta si sper sa rezolvati. T ransform ator je m otan na lim u kvaliteta Tsktni, form at lim a br. Ovakvo tranzistorsko p aljenje prikazano je na si. Sam proces se mnogo ne razlikuje kada su u pitanju druge marke automobila ili kombi vozila. Ova se frekvencija dobija iz obrasca: Sa T2 blokira i T3 i T4 i kroz bobinu se prekida struja.

  LEY 28053 PDF

Cesto se daje k riv a ugla p retp aljen ja u funkciji broja o b rtaja motora, pa je obrtom er potreban za kontrolu rad a razvodnika paljenja pri raznim obrtajim a motora.

Od integrisanih kola dolazi elektronkka obzir po jedan komad, LM i dva kom ada A sada da vidimo kako dolazi do okidanja tiristora. Zbog blokiranog T2 naraste napon na R8, koji se preko R5 prenosi na bazu TI, koja dalje 30 provodi i C2 se dalje puni. T raka je u spoju sa jednim polom cevi.

Elektronski indikator o stanju akumulatora — 1.

Intenzitet svetljenja dioda je veliki tako da su i p ri dnevnoj svetlosti diode dobro vidljive. Bosch-ov oscilograf, tipa EFAW npr.

Anyhow its a simple fix that should help if you need to get your car started. Konvertor s transformatorom sa feritnim jezgrom — 2. Inje signal od 10 Hz do autmobila Hz.

Na ekranu se pojavljuju dva oscilogram a iz prim arnog i sekundarnog kola bobine. M erenje napona 3. Liked the video find out more at: The lambda probe it is located on the exhaust. Izostavljena je dioda Dl sa si.

  HHB RADIUS 30 PDF

Elektronika u Automobilu

B lokiranjem T4 prekida se s tru ja u prim arnom nam otaju Np bobine Bo, a u sekundarnom nam otaju Ns jav lja se im puls od oko 20 kV. Radi ovoga se instrum ent vezuje prem a sl.

This is the throttle body cleaning video here: Tiristorsko paljenje — 2. Naponom sa sekundarne strane, posle ispravljanja, puni se kondenzator do — V.

It will turn over but won’t fire up. D igitalna stabilizacija kod praznog hoda m otora DSPH. Razm ak kontakta augomobila isti kao kod ranijeg paljenja.

Elektronika u Automobilu – Free Download PDF

Namotaj N3 dobija navoja CuL 0,3 mm sa odvodima posle i navojaka. Sekundarni nam otaj Ns 1 im a dvojaku funkciju: Dva od ovih kola IC2c i IC2d vezana su kao astabilni m u ltivibrator.

C4 puni se preko P dok je zatvorenR4 i Np. D ruga dva NI kola N3 i Ni ta,tni su kao ton-generator. Napon generatora zbog toga opadne. Sa sijalicam a za V im aju m anju term.